Krafttag mot gängvåldet i Göteborg

Krafttag mot gängvåldet i Göteborg

Gängen i Göteborg verkar ha vuxit sig starkare. Åtminstone har de blivit djärvare. Att kriminella gäng använder våld och gör upp i den undre världen är absolut inget nytt men idag ser vi en råhet och hänsynslöshet där vanligt folk drabbas. Personer skjuts ner mitt på ljusa dagen på öppen gata eller i ett bostadsområde där det ofta finns barnfamiljer, pensionärer och vanliga hederliga arbetare.

En stor del kan vi beskylla de öppna gränserna och EU för. Vi har mindre koll på personer som tar sig över gränsen och illegalt uppehåller sig i landet och vi har mindre koll på flödet av vapen och narkotika. För det är givetvis narkotikan det handlar om och det är tillgången på vapen som driver fram den situation vi har.

Så har vi konflikter i Tynnered och Frölunda där en bil så sent som idag blev beskjuten av en okänd person. Polisen har inte lyckats fastställa att det har med gängkonflikten att göra men tips till GP påskiner att så är fallet.

En annan konflikt är mellan gängen i Backa och Angered. Där blev en man nyligen beskjuten mitt i ett bostadsområde i norra Backa. Som försiktighetsåtgärd upprättade gänget i Angered kontroll över vilka som körde in och ut ur vissa områden i Angered, främst Hammarkullen och Hjällbo. Huruvida detta var regelrätta vägspärrar som media skrivit eller ej är svårt att bedöma utan att ha varit där och sett med egna ögon.

Men det finns en annan sida av myntet; klankultur och parallellsamhällen. För gänget i Angered är inte bara ett gäng utan det är familjestyrt av Ali Khan. Eller rättare sagt av en klanstyrt. Klanen styr i stort sett allt i Angered. Och givetvis vill de inte ha det svenska samhället inblandat. Där kommer vägspärrar in perfekt i bilden då man alltså har kapacitet att ha en ordningsmakt och kontrollera sitt geografiska område.

Nyligen publicerades också en nyhet med videoklipp från Angered där polisen stoppar en mopedist och ögonblickligen omringas polisen av ett flertal unga män som uppträder hotfullt mot polisen.

Det ligger garanterat inte mycket intresse för dem att hjälpa just denne mopedist men det är ett sätt för dem, som alla var med i Angeredsgänget, att visa att det inte är svensk polis som bestämmer där utan de själva. Klanen Ali Khan är lag och ordningsmakt i Angered och ingen annan skall försöka utmana dem där.

Det hela är en situation som vuxit fram sedan länge. Sådant uppkommer inte bara hux flux ur intet. Först är det små förändringar av kvantitet tills ett visst givet stadium där det får kvalitativa konsekvenser: etablering av parallella samhällen. En situation vi bäddat för under många år.

Den lösning vi måste arbeta på är dels att upphäva klanernas makt, klanernas styrka och gängens lättillgänglighet på droger och vapen. Kriminella invandrare måste skickas hem på livstid, islamistiska skolor som är en del av de nya parallellsamhällena måste stängas ner, en omfattande återvandring måste ske och vi måste gå ur EU och stänga gränsen totalt. Fler poliser är inte rätt väg att gå då vi enbart skapar en polisstat. Det måste dock till en tillfällig större poliskår som jobbar för att försvara vanligt folk. Gängkrigen måste sopas bort från de bostadsområden arbetarklassen, småbarn och pensionärer bor i.

Verka för en mer seriös och nyanserad debatt om Islam

Verka för en mer seriös och nyanserad debatt om Islam

En stor fara är att folk i våra led som blir en belastning för seriös kyrkopolitik genom att uttrycka sig vulgärt och förnedrande om t ex islam och därmed saboterar all seriös kritik samtidigt som de pekas ut av PK-media. Frågan är vad “islamisering” betyder. Om det betyder kritik av värderingar som leder till könsstympning, s k hedersvåld, kvinnoförtryck eller att sharia skall stå över svensk lag är så är kulturkampen mot “islamiseringen” nödvändig. Men vi får inte glömma bort att det finns mycket många olika varianter av islam, olika grupper av muslimer. En del är ungefär lika sekulariserade som medelsvensson.

För ett antal år sedan blev jag inbjuden med några andra icke-muslimer att delta i en dialog med en grupp ahmadiyya-muslimer över det av dem föreslagna ämnet: “Att älska sitt land är en del av tron” – De var äkta flyktingar (dvs förföljda i sitt hemland Pakistan p g a sin islamtolkning) och såg Sverige som sitt nya hemland. De menade att islam påbjöd att de blev lojala svenska patrioter! Försökte de bluffa mig ? Nej, det tror jag inte, men saken är förstås mer komplicerad.

En judisk deltagare i samtalet hade inte svårt att övertygande visa att Gamla testamentet är en patriotisk resurs genom den livshållning som gestaltas i denna boksamling. “Nästan” är landsmannen, men kan också vara fler än dem. Man skulle sammanfatta budskapet: “Land skall med lag byggas” – nationsbygge kombinerat med rättssamhälle. Folkets överlevnad trots utrotningsförsök är ett tema. Att landet skall vårdas som en Guds gåva är ett annat. Folkets uppgift är att vara en positiv men också varnande förebild, ett ljus för andra folk. Historiskt sett har den bibliska synen på land och folk inspirerat patriotism genom seklerna. Frågan är om den inte också inspirerat den palestinska nationalismen?   

Sedan går det runt en del helt felaktiga påståenden i sociala medier som upprepas och upprepas igen hur mycket man än försöker korrigera dem. De vanligaste exemplen är att “den tyska” ärkebiskopen Antje Jackelén jämställer Jesus och Muhammed samt att “den lesbiska” biskop Eva Brunne vill ta bort alla kors i alla kyrkor för att behaga muslimerna. Jag vet inte om det beror på spridandet av dessa påståenden, men faktum är att båda dessa biskopar står unde polisbeskydd p g a mordhot !

Svenska kyrkans ledarskap är inte okunnig om islams omänskliga sidor men man är livrädd för att kristendomen “utnyttjas” till ett kampmedel mot muslimer. Jag håller med så till vida att kristendomen inte är emot människor, utan för att frigöra människor.  Dansk folkepartis Morten Messerschmidt yttrade nyligen “Den som konverterar till kristendomen konverterar till friheten.” Det finns också kristna grupper som är tydliga i sin kritik av islam. Jag tror att det är bra att det både finns kristna som framstår som “hårda” på denna punkt och att de finns de som framstår som “mjuka.” Det främjar konverteringar till kristendomen. Faktum är att en del muslimer konverterar. Det finns flera sådana grupper i Göteborg. För ett par år sedan deltog jag i en luthersk gudstjänst i Berlin, då inte mindre än tolv iranier, tidigare muslimer, döptes. Alla var i trettioårsåldern. Elva var män och en var kvinna. Efteråt hade man en festmåltid i församlingshemmet. Som gäst från Sverige uppmanades jag att säga några ord, vilket jag gärna gjorde.

Kyrkan skall inte driva politiska frågor direkt – då blir kyrkan ett politiskt parti istället för en samlande kraft, som tillhandahåller grundläggande värderingar som kan ha olika politisk tillämpning.

Kyrkor skall enligt mening alltså inte arbeta (direkt) för avvecklandet av moskéer utan bejaka religionsfrihet. Men ett politiskt parti kan förstås arbeta emot islamisering i form av moskébyggen. Indirekt arbetar kyrkan mot islam genom att ha ett helt annat budskap. Islams gud är inte den Jesu Kristi fader som kyrkorna bekänner. På denna punkt finns åtskillig förvirring och oklarhet både inom kyrkor och ute i samhället. Här har kyrkorna en stor uppgift och de bör understrykas.  

Alla civiliserade länder har någon form av ramlagstiftning kring religion och religioner. I Sverige råder i princip religionsfrihet. Det är tillåtet att verka för att vilken religion som helst skall växa. Staten Sverige har religionsfrihet och myndigheter är sekulära, d v s man skall enbart ta sakliga hänsyn till vad lagarna säger och inte ta hänsyn till någons  religiösa övertygelse och inte heller vara partisk för eller emot någon viss religion.

Detta är i princip en bra ordning som vi skall behålla enligt min mening.

När detta väl sagts finns det anledning att minnas några andra viktiga förhållanden som berör frågorna om lag, värderingar / kultur och religion.

Riksdagen har i samförstånd med kyrkomötet beslutat om en ramlag för Svenska kyrkan, som i korthet säger att samfundet Svenska kyrkan skall vara evangeliskt-luthersk, demokratiskt styrd och verka överallt i hela Sverige. Svenska kyrkan har alltså en särställning, inget annat samfund backas upp av staten med en liknande lagstiftning. Motiveringen är fr a den ställning som Svenska kyrkan har historiskt i vårt land.

 Förutom den grundlagsfästa religionsfriheten finns det ett antal lagar om vigselrätt, statsstöd m m åt samfund. De är inte grundlagar och vi bortser från dem just nu.

Vår flagga består av en kristen symbol och den skall vi behålla. Vår tideräkning utgår från Kristus, den skall inte heller ändras eller kompletteras med någon annan, t ex muslimsk. I Sverige gäller att staten endast erkänner monogama äktenskap. Ingen skall har mer än en man  el hustru.

Axel W Karlsson-Tidigare församlingspräst som nu en är teologisk forskare och styrelsemedlem i Framåt Sverige

Grönt ljus för islamistisk friskola i Göteborg

Grönt ljus för islamistisk friskola i Göteborg

Bild: wikipedia
Den islamiska friskolan Römosseskolan har fått klartecken från Skolinspektionen att utvidga sin verksamhet i Göteborg.I Römosseskolan har barnen tvingats att delta i böner, varit uppdelade efter kön och flickor som menstruerat har inte varit välkomna att delta då de lärt ut att de är orena.Skolan har drivit ett par skolor i Göteborg och varit verksam sedan 1998. Rektor är Abdirizak Waberi, 54, f.d. riksdagspolitiker för Moderaterna och även ordförande för Islamiska förbundet som är en del av Muslimska brödraskapet.

Skolan skall ta över lokal efter Safirskolan, en annan muslimsk friskola som tvingades att lägga ner då ägaren av företaget inte hade en tillräckligt självständig ställning gentemot den tidigare ägaren Adbel Nasser El Nadi, som pekats ut som ett säkerhetshot av Säpo och enligt Skolinspektionen kunde elever i förlängningen utsättas för radikalisering och rekrytering till extrema miljöer.

Skolan utvidgar nu baserat på ett tillstånd från 2015. Då skulle skolan ta över en lokal också av Safirskolan på Hisingen. Men de fick då avslag bl.a. pga brister i brandskyddet.

Till den nya skolan har också lärare från Safirskolan anställts.

Tillståndet de fått gäller enligt praxis enbart i två år och enligt det skulle undervisningen senast påbörjas årskurs 2017/2018 vilket alltså inte gjorts. Men domstol har tolkat detta som mer vägledande än ett absolut krav och att det inte tillräckligt tydligt framgått att tillståndet förfaller efter att perioden gått ut vilket då gett skolan gröns ljus att starta sin verksamhet.

Som tur är har skolinspektionen insett misstaget och sedan 2018 är det åtgärdat så att nu är det tydligt att en tvåårsperiod gäller. Dock säger man från skolinspektionen att i detta fall kommer man inte att kräva att tillståndet dras in då man tror sig förlora i en juridisk tvist.

Römosseskolan är dock inte ett dugg bättre än Safirskolan och Waberi är lika mycket islamist som vilken IS-anhängare som helst. Det är en stor brist i systemet och hos Skolinspektionen att de inte vågar säga nej till etablering av radikala islamistiska friskolor. Det måste givetvis hejdas omedelbart och såväl Römosseskolan som alla andra skolor av samma karaktär måste få sina tillstånd indragna.

Dessa skolor försöker etablera sig i förorter med stor muslimsk befolkning. Och de försöker sprida sig. Römosseskolan har försökt etablera sig i grannstaden Borås. Det märks dock att kommuner försöker med de till buds stående medlen att stoppa detta.

Framåt Sverige står för ett sekulärt samhälle och en sekulär statlig enhetsskola

Gällande etableringen av en ny skola i Borås hade de då fått avslag på sin ansökan hos Skolinspektionen, överklagat och sedan fått rätt. 

Borås kommun stretade emot med motiveringen att skolans etablering skulle motverka de satsningar på integration som görs inom kommunen. De menade också att segregationen skulle öka. 

Utbildningen i Borås har nu fått godkänt och i samband med det svarade rektor Abdirizak Waberi så här till SVT: 

– Vi känner oss utpekade. Vi känner att varje steg vi tar ifrågasätts. Som att muslimer inte kan vara muslimer om man inte assimilerar sig i samhället. Som att en bra muslim är en muslim som avsäger sig islam.

Det var också ett försök att stoppa skolans etablering i Hisingen med kritiken mot brandskygg samt avstånd från den andra skolan. Politiker som verkligen försöker göra något för att stoppa det måste använda svepskäl men det är bättre än inget.

Det är viktigt att släcka bränder och då måste det göras med vilka medel som helst. Men i långa loppet är det ohållbart och vi måste se till att islamistiska friskolor inte har möjlighet att få tillstånd till att driva skolverksamhet över huvud taget.

Framåt Sverige står för ett samhälle där vi värnar om traditionella svenska värderingar. Då kan vi inte ha rektorer som Waderi som anser att kvinnor ska stanna hemma i huset, att män och kvinnor inte får dansa med varandra till musik och att menstruerande kvinnor är orena. Vi kan inte ha skolor som arbetar emot den integration som redan är sämsta tänkbara.

Framåt Sverige står för ett sekulärt samhälle och en sekulär statlig enhetsskola, där pojkar och flickor får lära sig att vara tillsammans, arbeta tillsammans och respektera varandra.

Waderi känner sig utpekad och ifrågasatt. Det gör han rätt i. Vi pekar ut honom och ifrågasätter varje steg han tar för att sprida islamism i det svenska samhället.  

Källor:

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/kritiserade-skolan-f%C3%A5r-%C3%B6ppna-nytt-trots-utg%C3%A5nget-tillst%C3%A5nd-1.31591407?fbclid=IwAR2M2hi01sXyai_z0PeU3LKqXhMpaqf8YaPyW3d-Wm-t41ElrjJwfbbLfjc

https://www.expressen.se/gt/gt-granskar/kritiserad-skola-far-starta-trots-att-tillstandet-gatt-ut/

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/bakslag-f%C3%B6r-r%C3%B6mosseskolan-hos-skolinspektionen-1.29637478

Pågående demonstrationer

Pågående demonstrationer

Det pågår just nu demonstrationer i centrala Göteborg.
Det startade kl 14 och höll sig lugnt men efter att det var slut på huvudevenemanget gick det över till våldsamheter på Avenyn.

Polisbilar har attackerats, gatstenar har försökts brytas upp och vanadalerna försöker även bryta upp dörrarna på Nordstan som hållits stängt under dagen.

De svarta i Sverige har inte kommit hit som slavar.
Svenskar har ingen kollektiv skuld i något systematiskt förtryck och situationen är inte i närheten av vad den är i USA.

Vantrivs man här är det inget som hindrar en att ta ett flyg hem igen.

Stanna hemma på Söndag

Stanna hemma på Söndag

Runt om i Sverige samlas tusentals personer för att demonstrera mot en händelse och samhällssituation som inte gäller Sverige utan USA.

Nu skall detta även drabba Göteborg.

Arrangörerna uppmanar till fredlig demonstration som skall vara till minne av George Floyd och att man skall vidta försiktighetsåtgärder för att inte sprida coronaviruset.

Det har anmält sig över 9000 personer. Det är fortfarande inte tillåtet med samlingar på över 50 personer så de kommer att bryta denna bestämmelse.
De gör också ett medvetet val att bidra till ökad smittspridning trots sina uppmaningar om munskydd och handsprit.

Polisen har meddelat att de har rätt att upplösa folksamlingar som överskrider tillåtet antal.

Med facit i hand av hur det sett ut i Stockholm så är det stor risk att denna fredliga demonstration kommer att urarta i våld och kaos.
I synnerhet om polisen måste ta till våld för att bryta upp den otillåtna folksamlingen.

Vi i Framåt Sverige har tagit ansvar och ordnat event digitalt som annars skulle varit ute bland människor. Minnesstund för George Floyd skulle också kunna vara ett digitalt event.

Vi i Framåt Sveriges Göteborgsavdelning motsätter oss hela arrangemanget och befarar dels att smittspridningen kommer öka och det drabbar alltid de äldre och svagare i samhället och dels att det kan leda till upplopp.

Stanna därför hemma på söndag!

Vila i Frid AnnaLena Lernhede

Vila i Frid AnnaLena Lernhede

Den 55 åriga kvinna som knivskars i samband med ett misslyckat rån i Kungälv den 10 maj avled senare av sina skador.
En 13 årig pojke som försökte komma över kvinnans mobiltelefon är nu misstänkt för mord.

Det dödliga våldet som drabbar oskyldiga får aldrig accepteras som något normalt trots att det blir allt vanligare.
Sverige måste tillsammans kämpa för en bättre och tryggare framtid.