Bör arbetarklassen överge facken?

Bör arbetarklassen överge facken?

Facket är grundstommen i arbetarrörelsen och där klasskampen tar sin form i praktiken. De har alltid haft en central roll i denna kamp och i länder med svaga fack har hela arbetarrörelsen varit svag och vice versa.

Men där arbetsplatsen tar slut och de valda folkförsamlingarna tar vid så byter klasskampen också arena. Därför måste arbetarrörelsen även ha sina företrädare som tar klasskampen inom partipolitiken. Det är därför alltid nödvändigt med både fack och partier som går hand i hand.

Den svenska modellen har varit bra och fungerat väl under sina glansdagar. I riksdagen fattas beslut om lagstadgade rättigheter för arbetare som marknadens parter måste förhålla sig till och på arbetsplatserna sköter facken kampen för arbetarnas rättigheter med kollektivavtal genom organisering och strejk som vapen. Detta förutsätter givetvis ett starkt fack med hög anslutning av arbetarna och som otvivelaktigt står på arbetarnas sida men som ser en gemensam kompromiss med arbetsgivarna för hela Sveriges väl som sitt mål. Ruckas styrkebalansen mot endera partens fördel så nås inte en sådan fördelaktig kompromiss.

Ju bättre ett system som den svenska modellen ska fungera desto mer krävs det att respektive företrädare står för sina klassintressen. Om facken börjar gå arbetsgivarnas ärenden och försöker samarbeta så närmar vi oss ett korporativistiskt samhälle med gula fackföreningar.

För att modellen ska fungera kan ingen part spela fulspel eller slå sönder den andra. I Sverige idag går kapitalet på offensiven för att slå sönder arbetarrörelsen och få egen kontroll över marknaden. På det politiska planet är LAS under attack för att ta ett aktuellt exempel. På arbetsplatserna tar arbetsgivarna in utländsk arbetskraft som saknar kollektivavtal och därmed fungerar som lönedumpare men också underminerar fackens slagkraft. I värsta fall agerar dessa arbetskraftsinvandrare även som svartfötter. Arbetskraftsinvandrare skall vi över huvud taget inte ha när det finns tusentals arbetslösa människor i Sverige som samtidigt lever på bidrag.

Idag är LO precis som sin politiska motpart S en korrupt småborgerlig och arbetarfientlig organisation och en del av det vänsterliberala etablissemanget. Företrädarna är pompösa och mätta personer som lever på en helt annan nivå än dem de företräder. Något som aldrig skulle få bli en verklighet vare sig inom facket eller arbetarklassens parti.

Vi minns också striden i Göteborgs hamnar där hamnarbetarförbundet ville skriva kollektivavtal medan arbetsgivaren nekade pga att de redan hade ett med det LO-anslutna Transport. Efter hot om strejk gick det socialdemokratiska partiet in för att i riksdagen lagstadga om strejkförbud om kollektivavtal redan fanns. De småborgerliga Socialdemokraterna slår därmed ner på arbetarklassen då de sätter sin monopolställning som ”arbetarrörelse” före arbetarklassens intressen. De överlåter därmed också bollen till arbetsgivarna och låter dem bestämma vilket kollektivavtal de vill skriva på och kan alltså välja det som är minst fördelaktigt för arbetarna.

Att förespråka en anslutning till LO vore som att förespråka en anslutning till S och svenska ungdomar idag ser tydligt att de inte företräds av socialdemokratins förgreningar längre och att de drar sig för att gå med i facken är därmed fullt rimligt. På grund av detta måste en ny arbetarrörelse totalt förkasta de etablerade företrädarna som S och LO, men inte själva idén med facklig organisation. Vår uppmaning är därför inte att ansluta sig till LO-facken utan snarare tvärtom, gå ur LO, gå samman och bilda nya fackföreningar som vågar ta kampen för arbetarklassens intressen på riktigt.

  • Framåt Sverige är emot roffarkapitalismen och kräver ett stopp för dess rovdrift och därför måste vi ha en stark arbetarrörelse med ett starkt fack och ett starkt parti som inte är en del av vänsterliberalismen eller gjort sig bekväm vid köttgrytorna så som LO.
  • Framåt Sverige är emot arbetskraftsimport som leder till lönedumpning och utarmning av arbetsrätten och försvagande av facken. Invandrare i Sverige skall integreras och arbeta under samma villkor som svenskar. Utländsk importerad arbetskraft skall stoppas.
  • Framåt Sverige är för en uppbyggnad av en ny arbetarrörelse och där krävs ett nytt stridbart fackförbund som inte går arbetsgivarnas intressen och vars företrädare lever under samma omständigheter som dess medlemmar.
Nyliberalismen skapar rotlöshet

Nyliberalismen skapar rotlöshet

En ny flyktingkris á la 2015 befaras av vissa nu när talibanerna enkelt tagit över Afghanistan efter att USA lämnat landet.

Men det är inte invandrare eller ens dessa stora flyktingströmmar som utgör det egentliga hotet mot Sverige och Europa i sin helhet. Inte mer än ett vapen i sig ensamt utgör ett hot mot ett potentiellt offer.

Flyktingpolitiken är blott ett vapen och det är den som bär vapnet som är det riktiga hotet. I detta fall är det globalisterna med sin postmoderna nyliberalism som driver igenom sin agenda med olika medel där människor i fattiga länder utgör en bricka i spelet.

Till att börja med används invandringen för att totalt slå sönder den enighet som finns hos folket. Det skapar motsättningar mellan grupper i samhället där fokus inte längre ligger på att bekämpa kapitalism och globalism utan mer primära ting som överlevnad för folket. Målet är onekligen att omintetgöra arbetarrörelsen och därmed också välfärdsstaten och avveckla allt vad arbetsrätt heter.

Fortsättningsvis är det ett sätt att skapa otrygghet hos folket. Svensken har av tradition varit ett fritt folk med inte allt för stor vilja att kuvas av en överhet. En auktoritär polisstat med en alltmer militariserad polis och med övervakningskameror i varje hörn är ingenting som de flesta svenskar skulle efterfråga normalt sett. Globalisterna hade således aldrig kunnat skapa ett sådant samhälle i Sverige utan att skapa en folkstorm och totalt motstånd. Idag närmast ber folk om det. Det är det mest effektiva sätt att införa något som folk egentligen inte vill ha, att få folket själva att be om det genom att få dem att tro att det är något de själva vill ha. Detta har de lyckats med genom att skapa ett extremt rått samhälle där våld är en del av vardagen. Återigen är det invandringen som använts som vapen i detta slag.

Och nog är svensken om än inte till synes de mest utåtriktade personerna ändock godhjärtade och solidariska. Ej heller kan man beskylla svensken för att anse sig förmer än andra eller än värre vara rasister. Detta utnyttjas av makten för att trycka på att öppna gränserna för invandringen i abnorma mängder. För propagandan är det mäktigaste vapen nyliberalismens påhejare använder sig utav.

Propaganda är inte minst påtagligt när det kommer till den tredje delen som globalisterna försöker driva igenom med hjälp av invandring. Svensken är född till att vara fri. Svensken har i århundraden slagits för sin nationella suveränitet och emot imperialister. Det finns således ett starkt motstånd långt in i folksjälen hos svensken att göra motstånd mot globalism och imperialism vilket inte alls är till fördel för en globalistisk elit. Målet är att slå sönder svenskens känsla av nationell tillhörighet och förvandla folket till en kosmopilitisk grå massa. Propagandan som pumpats ut i decennier är att svensken har uppstått genom invandring och är ett hopkok av olika folkgrupper, att svenskar inte är urinvånare i Sverige, att svensk kultur inte existerar utan är en blandning den också och allt som möjligen kan ses som svensk kultur är dåligt och tråkigt. Detta i samband med hyllande av andra kulturer och ett enormt inflöde av människor med en väldigt olik kultur från Mellan Östern och Centralasien, kulturer med starka karaktärsdrag men som svensken inte intuitivt kan känna samhörighet med.

Så skapas en osäker och rotlös människa utan kultur, utan ursprung och utan hemland. Det ligger dock i människans natur att söka en mening och tillhörighet. När svensken famlar i tomrummet efter något att gripa tag i så matas vi också med en amerikansk kulturimperialism där det amerikanska glorifieras. I denna situation är det ett alternativ som är lättare för svensken att anamma än en islamistisk kultur och således förvandlas svensken från en egen nationalitet till en amerikaniserad del av en global folkmassa.

”Svensk” blir inte mer än en beteckning på vilken stat man bor i. Liksom om man i USA bor i Kalifornien eller Florida. Detta är redan en sanning som alltid lyfts fram i debatter kring invandringsfrågan om vem som är svensk eller ej.

Så försvinner svensken som etnisk företeelse. Sverige blir en stat i en globalistisk stat styrd av imperialister. En auktoritär och nyliberal polisstat.

Vapnen som används är i stor utsträckning massinvandring ackompanjerad med massiv propaganda. Vi får aldrig glömma att det inte är invandringen i sig som är hotet utan de som ligger bakom den, som orsakat den och som utnyttjar den i egna syften som är det verkliga hotet. Men med det sagt så kan man inte låta bli att bekämpa de vapen som används. Vi måste i varje slag ta kamp emot och bekämpa deras invandringspolitik och deras propaganda men ingenting vinns utan att också bekämpa nyliberalismen, globalismen och imperialismen.

Stöd för Ola Brunnström och de vilda strejkerna.

Stöd för Ola Brunnström och de vilda strejkerna.

Det har under lång tid varit en dålig relation mellan facket Seko och Arriva när det gäller villkoren för personalen på Pågatågen. Facket har bl.a. reagerat mot förslaget att personalen ska gå ner i arbetstid och lön, så kallad hyvling.

Konflikten har accelererat under hösten och Arriva försökte nu ta möjligheten att bli av med den person, Ola Brunnström, som drivit många av frågorna för klubben.

Huvudskyddsombudet Ola Brunnström skrev ett brev till medlemmarna där det bl.a. stod:

– Var inte rädd för cheferna. De ska vara rädda för oss.

Det tyckte Arriva var skäl nog att kalla in Ola och erbjuda honom ett avgångsvederlag på 24 månadslöner för att frivilligt lämna företaget. Ola tackade nej, även till erbjudandet om mer pengar.  Direktören för division tåg säger då att de ändå kommer att gå vidare med detta.

Ola kallades till ännu ett möte på måndagen den 4 januari, där han och arbetskamraterna befarade att han skulle bli uppsagd.

När Ola Brunnström kom till Arrivas kontor väntade ett 100-tal arbetskamrater utanför för att visa sitt stöd. De hade tidigare hotat att gå ut i vild strejk om han skulle sägas upp.

Var inte rädd för cheferna. De ska vara rädda för oss.

Fackförbundet SEKO kunde inte stå bakom eller uppmuntra till strejken då det råder fredsplikt när det finns ett kollektivavtal. De uppmanade sina medlemmar att inte delta.

– Men jag kan säga att vi har full förståelse för att våra medlemmar är upprörda på Arriva, företaget har verkligen gått över alla rimliga gränser, sa Jonas Pettersson, planerings- och kommunikationschef på SEKO under helgen.

När måndagens möte var över kom beskedet att Ola Brunnström och Arriva hade kommit överens. Strejken blåses därmed av. Enligt Arriva var det dock aldrig tal om att avskeda Ola Brunnström.

Företag som Arriva driver en hård klasskamp mot arbetarna och därför behövs drivande och okorrumperade fackrepresentanter som Ola. När han outtalat hotas med uppsägning, vilket uppenbart är Arrivas syfte för att få bort en ur deras ögon ”bråkmakare” så måste arbetarna gå samman och ta till stejkvapnet. Facket och strejkerna handlar inte bara om att skriva kollektivavtal, det handlar om att försvara arbetarnas rättigheter på arbetsplatsen och i längden är varje vunnet slag även ett vunnet slag i kampen för hela Sveriges arbetare. Arbetsgivarna måste veta att den svenska arbetarklassen inte accepterar försämringar på arbetsplatserna eller att de försöker köpa ut fackrepresentanter.

LO visar sig åter som ett obrukbart verktyg i klasskampen och vi hyllar och stödjer de arbetare som valde att ställa sig bakom den vilda strejken för att försvara Ola.

Nattvandring i Göteborg

Nattvandring i Göteborg

Framåt Sveriges idé är att organiseras som en bred folklig rörelse och verksamheten är fokuserad på aktivism. Oavsett vilken form vi kommer ta i framtiden: förbund, folkrörelse eller parti så är det aktivismen som står i centrum. Arbete ute bland människor är grunden och skall så alltid vara.

En av våra grundläggande synpunkter är att samhället måste förändras stort på lång sikt men även i mindre mått på kortare sikt och att förändring är något vi måste skapa själva istället för att förlita oss på politiker och den representativa demokratin där vi enbart blir måttligt involverade vart fjärde år. Folkmakt är att ta saken i egna händer och skapa det samhälle man vill ha och denna kamp måste komma underifrån, från folket och inte ovanifrån från politiker och andra maktinnehavare.

En del i detta är att vi vill ha ett tryggt samhälle. För att nå dit måste det till stora politiska förändringar men det är långsiktiga mål. Under tiden måste vi skapa den trygghet staten inte förmår skapa åt oss. Därför anordnar Framåt Sverige nattvandringar där det är möjligt.

I Göteborg har vi i dagsläget inte tillräckligt många medlemmar och det är inte alla som vill eller har möjlighet att delta på nattvandringar. Målet är att vi ska ha regelbundna vandringar i olika bostadsområden och i de centrala stadsdelarna för att hindra våldsbrott som allt fler utsätts för i dagens samhälle. Ju fler vi blir desto större kan vi utvidga verksamheten.

I dagsläget har vi enbart en medlem som frivilligt ställer upp och därför har vi sökt samarbete med en annan organisation med mer erfarenhet och med fler medlemmar. Denna organisation är politiskt och religiöst obunden och syftar enbart till att vara en antivåldsorganisation.

Under lördagsnatt den 3 oktober deltog medlem ur Framåt Sverige på nattpatrull i Göteborgs centrum där ett par bråk kunde avstyras med vår hjälp.

Vi behöver nu fler frivilliga.

Du behöver inte vara medlem i Framåt Sverige för att delta. Det räcker att du har en god vilja att göra något konkret för att skapa det samhälle vi alla förtjänar. Vi ställer inte heller krav på att du måste delta varje vecka men för engagemangets skull bör du kunna delta regelbundet och ett par gånger i månaden.

Vårt nuvarande mål är att vi ska ha vandringar en gång i veckan men vi måste bli fler för vår egen säkerhets skull.

Är du intresserad av det så hör av dig till oss i Framåt Sverige Göteborg.

Krafttag mot gängvåldet i Göteborg

Krafttag mot gängvåldet i Göteborg

Gängen i Göteborg verkar ha vuxit sig starkare. Åtminstone har de blivit djärvare. Att kriminella gäng använder våld och gör upp i den undre världen är absolut inget nytt men idag ser vi en råhet och hänsynslöshet där vanligt folk drabbas. Personer skjuts ner mitt på ljusa dagen på öppen gata eller i ett bostadsområde där det ofta finns barnfamiljer, pensionärer och vanliga hederliga arbetare.

En stor del kan vi beskylla de öppna gränserna och EU för. Vi har mindre koll på personer som tar sig över gränsen och illegalt uppehåller sig i landet och vi har mindre koll på flödet av vapen och narkotika. För det är givetvis narkotikan det handlar om och det är tillgången på vapen som driver fram den situation vi har.

Så har vi konflikter i Tynnered och Frölunda där en bil så sent som idag blev beskjuten av en okänd person. Polisen har inte lyckats fastställa att det har med gängkonflikten att göra men tips till GP påskiner att så är fallet.

En annan konflikt är mellan gängen i Backa och Angered. Där blev en man nyligen beskjuten mitt i ett bostadsområde i norra Backa. Som försiktighetsåtgärd upprättade gänget i Angered kontroll över vilka som körde in och ut ur vissa områden i Angered, främst Hammarkullen och Hjällbo. Huruvida detta var regelrätta vägspärrar som media skrivit eller ej är svårt att bedöma utan att ha varit där och sett med egna ögon.

Men det finns en annan sida av myntet; klankultur och parallellsamhällen. För gänget i Angered är inte bara ett gäng utan det är familjestyrt av Ali Khan. Eller rättare sagt av en klanstyrt. Klanen styr i stort sett allt i Angered. Och givetvis vill de inte ha det svenska samhället inblandat. Där kommer vägspärrar in perfekt i bilden då man alltså har kapacitet att ha en ordningsmakt och kontrollera sitt geografiska område.

Nyligen publicerades också en nyhet med videoklipp från Angered där polisen stoppar en mopedist och ögonblickligen omringas polisen av ett flertal unga män som uppträder hotfullt mot polisen.

Det ligger garanterat inte mycket intresse för dem att hjälpa just denne mopedist men det är ett sätt för dem, som alla var med i Angeredsgänget, att visa att det inte är svensk polis som bestämmer där utan de själva. Klanen Ali Khan är lag och ordningsmakt i Angered och ingen annan skall försöka utmana dem där.

Det hela är en situation som vuxit fram sedan länge. Sådant uppkommer inte bara hux flux ur intet. Först är det små förändringar av kvantitet tills ett visst givet stadium där det får kvalitativa konsekvenser: etablering av parallella samhällen. En situation vi bäddat för under många år.

Den lösning vi måste arbeta på är dels att upphäva klanernas makt, klanernas styrka och gängens lättillgänglighet på droger och vapen. Kriminella invandrare måste skickas hem på livstid, islamistiska skolor som är en del av de nya parallellsamhällena måste stängas ner, en omfattande återvandring måste ske och vi måste gå ur EU och stänga gränsen totalt. Fler poliser är inte rätt väg att gå då vi enbart skapar en polisstat. Det måste dock till en tillfällig större poliskår som jobbar för att försvara vanligt folk. Gängkrigen måste sopas bort från de bostadsområden arbetarklassen, småbarn och pensionärer bor i.

Grönt ljus för islamistisk friskola i Göteborg

Grönt ljus för islamistisk friskola i Göteborg

Bild: wikipedia
Den islamiska friskolan Römosseskolan har fått klartecken från Skolinspektionen att utvidga sin verksamhet i Göteborg.I Römosseskolan har barnen tvingats att delta i böner, varit uppdelade efter kön och flickor som menstruerat har inte varit välkomna att delta då de lärt ut att de är orena.Skolan har drivit ett par skolor i Göteborg och varit verksam sedan 1998. Rektor är Abdirizak Waberi, 54, f.d. riksdagspolitiker för Moderaterna och även ordförande för Islamiska förbundet som är en del av Muslimska brödraskapet.

Skolan skall ta över lokal efter Safirskolan, en annan muslimsk friskola som tvingades att lägga ner då ägaren av företaget inte hade en tillräckligt självständig ställning gentemot den tidigare ägaren Adbel Nasser El Nadi, som pekats ut som ett säkerhetshot av Säpo och enligt Skolinspektionen kunde elever i förlängningen utsättas för radikalisering och rekrytering till extrema miljöer.

Skolan utvidgar nu baserat på ett tillstånd från 2015. Då skulle skolan ta över en lokal också av Safirskolan på Hisingen. Men de fick då avslag bl.a. pga brister i brandskyddet.

Till den nya skolan har också lärare från Safirskolan anställts.

Tillståndet de fått gäller enligt praxis enbart i två år och enligt det skulle undervisningen senast påbörjas årskurs 2017/2018 vilket alltså inte gjorts. Men domstol har tolkat detta som mer vägledande än ett absolut krav och att det inte tillräckligt tydligt framgått att tillståndet förfaller efter att perioden gått ut vilket då gett skolan gröns ljus att starta sin verksamhet.

Som tur är har skolinspektionen insett misstaget och sedan 2018 är det åtgärdat så att nu är det tydligt att en tvåårsperiod gäller. Dock säger man från skolinspektionen att i detta fall kommer man inte att kräva att tillståndet dras in då man tror sig förlora i en juridisk tvist.

Römosseskolan är dock inte ett dugg bättre än Safirskolan och Waberi är lika mycket islamist som vilken IS-anhängare som helst. Det är en stor brist i systemet och hos Skolinspektionen att de inte vågar säga nej till etablering av radikala islamistiska friskolor. Det måste givetvis hejdas omedelbart och såväl Römosseskolan som alla andra skolor av samma karaktär måste få sina tillstånd indragna.

Dessa skolor försöker etablera sig i förorter med stor muslimsk befolkning. Och de försöker sprida sig. Römosseskolan har försökt etablera sig i grannstaden Borås. Det märks dock att kommuner försöker med de till buds stående medlen att stoppa detta.

Framåt Sverige står för ett sekulärt samhälle och en sekulär statlig enhetsskola

Gällande etableringen av en ny skola i Borås hade de då fått avslag på sin ansökan hos Skolinspektionen, överklagat och sedan fått rätt. 

Borås kommun stretade emot med motiveringen att skolans etablering skulle motverka de satsningar på integration som görs inom kommunen. De menade också att segregationen skulle öka. 

Utbildningen i Borås har nu fått godkänt och i samband med det svarade rektor Abdirizak Waberi så här till SVT: 

– Vi känner oss utpekade. Vi känner att varje steg vi tar ifrågasätts. Som att muslimer inte kan vara muslimer om man inte assimilerar sig i samhället. Som att en bra muslim är en muslim som avsäger sig islam.

Det var också ett försök att stoppa skolans etablering i Hisingen med kritiken mot brandskygg samt avstånd från den andra skolan. Politiker som verkligen försöker göra något för att stoppa det måste använda svepskäl men det är bättre än inget.

Det är viktigt att släcka bränder och då måste det göras med vilka medel som helst. Men i långa loppet är det ohållbart och vi måste se till att islamistiska friskolor inte har möjlighet att få tillstånd till att driva skolverksamhet över huvud taget.

Framåt Sverige står för ett samhälle där vi värnar om traditionella svenska värderingar. Då kan vi inte ha rektorer som Waderi som anser att kvinnor ska stanna hemma i huset, att män och kvinnor inte får dansa med varandra till musik och att menstruerande kvinnor är orena. Vi kan inte ha skolor som arbetar emot den integration som redan är sämsta tänkbara.

Framåt Sverige står för ett sekulärt samhälle och en sekulär statlig enhetsskola, där pojkar och flickor får lära sig att vara tillsammans, arbeta tillsammans och respektera varandra.

Waderi känner sig utpekad och ifrågasatt. Det gör han rätt i. Vi pekar ut honom och ifrågasätter varje steg han tar för att sprida islamism i det svenska samhället.  

Källor:

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/kritiserade-skolan-f%C3%A5r-%C3%B6ppna-nytt-trots-utg%C3%A5nget-tillst%C3%A5nd-1.31591407?fbclid=IwAR2M2hi01sXyai_z0PeU3LKqXhMpaqf8YaPyW3d-Wm-t41ElrjJwfbbLfjc

https://www.expressen.se/gt/gt-granskar/kritiserad-skola-far-starta-trots-att-tillstandet-gatt-ut/

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/bakslag-f%C3%B6r-r%C3%B6mosseskolan-hos-skolinspektionen-1.29637478